Disclaimer

Aansprakelijkheid.

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de aandacht die aan het
beheer van deze site wordt besteed, kan het voorkomen dat de informatie onvolledigheden of
onjuistheden bevat.
GSC De Stroom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten of omissies
op deze website, noch voor eventuele gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van deze website of
eventuele gelinkte websites van derden. Dit geldt tevens voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van
deze website.
Mocht u een onvolkomenheid op deze website ontdekken, dan kunt u dit doorgeven aan de redactie van
deze website.

Wijzigingen

GSC De Stroom behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, en naar
eigen inzicht wijzigingen aan te brengen aan (de informatie op) deze website.

Rechten

U kunt als gebruiker geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website of aan de informatie op de
websites waarnaar wordt gelinkt.
Wijziging van de voorwaarden
GSC De Stroom behoudt zich het recht voor om de bovenstaande voorwaarden zonder nadere
kennisgeving te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op deze website van
kracht zijn.