G.S.C. “DE STROOM” BEILEN E.O.
BESTUURSSAMENSTELLING VANAF MEI 2019

Koos in ‘t Hout | voorzitter

Mr. J.B. Kanweg
Witteveen
mob. 06-24352891
e-mail: kinthout71@gmail.com

Geesje Beugel | Secretaresse

Weitgoorn 26
9431 LJ WESTERBORK 
tel 0593-332454
mob. 06-25365893
e-mail geesjebeugel@gmail.com

Bennie Bosman | Penningmeester

Leemdijk 14e
9422 CL SMILDE
tel. 0592-459868
mob. 06-83823641
e-mail: bosmanb@hetnet.nl

Jannie Louissen | Zwemmen

Oosteinde 31
9431 AT WESTERBORK
tel. 0593-332727 
mob. 06-57352242
e-mail: jhlouissen@gmail.com

Titia van Nierop | Volksdansen

Steffensberg 39
9431 CX WESTERBORK
tel. 0593-331948 
mob. 06-51802812
e-mail: martinentitia@gmail.com

Joke Wildeboer | Fietsen

Hanekampen 21
9411 XN BEILEN
tel. 0593-850457
mob. 06-20263114
e-mail: jokewildeboer@hotmail.com